• Shamasa Czarne mydło afrykańskie 65g - data ważności 05/2019

czarne mydło afrykańskie

13.90 -78% 3.00
szt. Do przechowalni
Cena dostawy 11
Odbiór osobisty 0
Paczka pocztowa 48h 11
Paczka pocztowa 48h - odbiór w UP lub Punkcie 11
INPOST - paczkomaty 11
Przesyłka kurierska 14
Dostępność bardzo mała ilość

Czarne mydło afrykańskie 65 g - data ważności 05/2019

Mydło o niespotykanych zaletach pielęgnacyjnych - 100% czarne mydło afrykańskie to produkt całkowicie naturalny, jego barwa i zapach wynikają wyłącznie z obecności roślinnych składników.

TYLKO na­tu­ral­ne skład­ni­ki (olej ko­ko­so­wy, pal­mo­wy, ma­sło shea i strą­ki ka­ka­ow­ca) za­pew­nia­ją ła­god­ną i sku­tecz­ną pie­lę­gna­cję każ­de­go ro­dza­ju skó­ry i w każ­dym wie­ku. To ku­zyn ma­sła shea i ja­ko ro­dzi­na świet­nie uzupeł­niają swo­je wła­ści­wo­ści lecz­ni­czo pie­lę­gna­cyj­ne. Ręcz­nie wy­ra­bia­ne, spra­wia, że jest nie tyl­ko ko­sme­ty­kiem, ale czę­ścią ży­cia i kul­tu­ry miesz­kań­ców re­gio­nu z któ­re­go po­cho­dzi - Gha­ny…

Oryginalne 100% czarne mydło afrykańskie, nigdy nie ma jednolitego, czarnego koloru. Jest to mydło o nierównomiernym kolorze od jasno do ciemno brązowego. Kolor jest zmienny w zależności od partii produkcyjnej mydła i zależy od stopnia wypiekania strąków kakaowca. 

Mydło afrykańskie jest źródłem witaminy A, witaminy E i żelaza oraz składników antyseptycznych.  100% czarne mydło afrykańskie ma miękką strukturę, zawiera bowiem dużą dawkę gliceryny. Należy je przechowywać w suchym miejscu, ulega ono bowiem łatwo rozmiękczeniu pod wpływem wody. 

WŁAŚCIOWOŚCI  MYDŁA

  • pie­lę­gnu­je każ­dy ro­dzaj ce­ry
  • dba o na­wil­że­nie
  • ła­go­dzi po­draż­nie­nia
  • re­gu­lu­je wy­dzie­la­nie se­bum, stąd szcze­gól­nie sprw­dza się przy pie­le­gna­cji ce­ry tłu­stej i mie­sza­nej
  • ła­go­dzi ob­ja­wy trą­dzi­ku, ło­jo­to­ku
  • oczysz­cza skó­rę gło­wy, dla­te­go sku­tecz­nie wal­czy z łu­pie­żem
  • ze wzglę­du na wy­łącz­nie na­tu­ral­ne skład­ni­ki po­le­ca­ne do de­pi­la­cji
  • do sto­so­wa­nia ja­ko ma­secz­ka na twarz

Su­che my­dło ma po­stać pla­stycz­nej ma­sy, stąd na­wet je­śli się lek­ko po­kru­szy nie jest to wa­dą. My­dło po ze­tknię­ciu z wo­dą, zmie­nia po­stać na bar­dziej jed­no­li­tą i gład­ką. Bar­dzo do­brze się pie­ni. Do my­cia wło­sów za­le­ca się uży­cie sa­mej pia­ny. 

Na rynku spotkamy pseudo - mydła afrykańskie, które są barwione na czarno, mają postać typowych kostek mydlanych i zawierają w sobie tylko % prawdziwego czarnego mydła afrykańskiego.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie